Algemene makelaardijvoorwaarden

De makelaardijovereenkomst tussen u (hierna “Klant“) en uw makelaar of makelaarsfirma, nader geïdentificeerd in het informatiedocument waarbij deze algemene voorwaarden als bijlage gevoegd zijn (hierna “Makelaar“), wordt geregeld door deze algemene voorwaarden en alle uitdrukkelijk tussen de partijen vastgestelde bijzondere voorwaarden, en is onderworpen aan alle wetten en verordeningen die van kracht zijn in het Groothertogdom Luxemburg alsook aan de in Luxemburg algemeen gangbare en geldende gebruiken inzake verzekeringsmakelaardij, onverminderd dwingende voorschriften die in voorkomend geval van toepassing zijn in het land waar de Klant verblijft of gevestigd is.

Inleiding: inlichtingen voor het sluiten van een nieuw verzekeringscontract

Voorafgaand aan het ondertekenen van het verzekeringsvoorstel moet u op al uw vragen een antwoord gekregen hebben van uw Makelaar en van de verzekeringsmaatschappij waarbij u van plan bent een verzekering te sluiten (hierna “Maatschappij“).

Het verzekeringscontract zelf

Het door de Maatschappij opgestelde verzekeringscontract is een geheel van documenten dat onder meer en afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij samengesteld is uit een voorafgaand informatiedocument, een verzekeringsvoorstel, algemene voorwaarden en bijzondere verzekeringsvoorwaarden.

Lees aandachtig de uitleg over de werking van het contract wanneer u de aanbiedingen van diverse verzekeringsmaatschappijen beoordeelt. U vindt deze uitleg in de algemene voorwaarden van het voorgestelde contract. Vraag zo nodig uw Makelaar nadere toelichting te geven.

De verschillende soorten verzekeringscontracten hangen af van het land waar u verblijft/gevestigd bent. Het contract kan voorzien in diverse vormen van aanvullende en optionele dekking. U doet er goed aan uitleg daarover te verkrijgen voordat u een verzekeringsvoorstel ondertekent.

Doel van de makelaardijovereenkomst

Door de makelaardijovereenkomst te sluiten, geeft u de Makelaar toestemming om eerst bij diverse verzekeringsmaatschappijen gepersonaliseerde verzekeringsvoorstellen voor u op te vragen, en u vervolgens te vertegenwoordigen bij de verzekeringsmaatschappij van uw keuze voor alle prestaties die het voorwerp van deze overeenkomst uitmaken.

Afhankelijk van uw instructies kan de Makelaar zich al dan niet alle mededelingen, kennisgevingen of informatie van de Maatschappij over uw contract in afschrift (of in origineel) doen overhandigen om die aan u te bezorgen of om ons in staat te stellen u te begeleiden en bij te staan.

1. Verzekeringsdistributiediensten

De Makelaar verstrekt verzekeringsadvies, verricht voorbereidende werkzaamheden met het oog op het sluiten of aangaan van verzekeringscontracten of draagt bij aan het beheer en de uitvoering daarvan. Hij verbindt zich ertoe te allen tijde op eerlijke, onpartijdige en professionele wijze te handelen in het beste belang van de Klant. Hij leeft de gedragsregels inzake verzekeringsdistributie na die voortvloeien uit de Luxemburgse wet van 7 december 2015 op het verzekeringswezen, de ter uitvoering van deze wet vastgestelde reglementen alsook de verordeningen die de autoriteiten van de Europese Unie hebben aangenomen ter uitvoering van de richtlijnen inzake verzekeringsdistributie, onverminderd dwingende voorschriften van buitenlands recht waaraan de Makelaar zich in voorkomend geval dient te houden bij het uitoefenen van zijn werkzaamheid buiten het Groothertogdom Luxemburg.

De Makelaar kan verzekeringsdistributiediensten verlenen, die bijvoorbeeld het volgende kunnen omvatten:

  • opvragen bij verzekeringsmaatschappijen van gepersonaliseerde aanbiedingen voor de Klant;
  • indienen van verzoeken om informatie of inlichtingen bij verzekeringsmaatschappijen;
  • sluiten van verzekeringscontracten namens de Klant;
  • in het algemeen vertegenwoordigen van de Klant bij verzekeringsmaatschappijen.

2. Aangaan van een zakenrelatie

Het staat de Makelaar vrij het aangaan van een zakenrelatie te aanvaarden of te weigeren. Er wordt enkel en alleen een zakenrelatie namens een Klant aangegaan indien de Klant naar tevredenheid van de Makelaar alle documenten heeft ingevuld en alle bewijsstukken en inlichtingen heeft verstrekt waarom de Makelaar heeft verzocht.

2.1. Bij aanvang van de zakenrelatie deelt de Klant zijn juiste identificatiegegevens (naam of firma, woonplaats of maatschappelijke zetel, nationaliteit, burgerlijke staat, beroep enz.) mee aan de Makelaar en verstrekt hij de door de Makelaar gevraagde bewijsstukken (meer bepaald een afschrift van de identiteitskaart) zodat de laatstgenoemde zijn wettelijke verplichtingen kan naleven. De Makelaar moet terstond schriftelijk in kennis worden gesteld van elke wijziging van die gegevens.
2.2. Rechtspersonen moeten bovendien een eensluidend afschrift overleggen van hun bijgewerkte statuten alsook een up-to-date uittreksel uit het handels- en vennootschappenregister (of elk daarmee gelijkgesteld document), de identiteit van de economische begunstigden, de lijst van personen die gemachtigd zijn om de rechtspersoon te verbinden en te vertegenwoordigen jegens derden, elk bewijskrachtig stuk tot staving van de machtiging om voor rekening van de rechtspersoon een verzekeringscontract te sluiten alsmede in voorkomend geval een eensluidend afschrift van het domiciliëringscontract gesloten met een behoorlijk erkende domicilieagent. Zij moeten eveneens een afschrift van een geldig identiteitsbewijs overleggen van de vertegenwoordiger/zaakvoerder en de economische begunstigde(n) van de rechtspersoon.
2.3. De Klant kan op eenvoudig verzoek inzage krijgen in de specimens van handtekeningen van de bestuursorganen, gevolmachtigden en procuratiehouders die de Makelaar mogen verbinden en vertegenwoordigen. De Makelaar is alleen gebonden door stukken en bescheiden waarop deze handtekeningen aangebracht zijn.

3. Door de Klant verstrekte inlichtingen – Advies en aanbiedingen – Keuze van de Klant

3.1. De Makelaar verzoekt de Klant inlichtingen te verstrekken over zijn vereisten en behoeften voor de verzekeringsdekking die hij zoekt.
3.2. De Makelaar wijst er met nadruk op dat foutieve of niet-bijgewerkte gegevens (als bedoeld in punt 2.1 en 2.2 ) of inlichtingen (als bedoeld in punt 3.1) de Klant mogelijk schade of nadeel kunnen berokkenen. De Makelaar moet terstond schriftelijk in kennis worden gesteld van elke wijziging van die gegevens of inlichtingen.
3.3. De Makelaar is gerechtigd zich te verlaten op de door de Klant verstrekte gegevens en inlichtingen. De Makelaar wijst elke verantwoordelijkheid af om deze gegevens en inlichtingen op juistheid of volledigheid te controleren. De Klant neemt met uitsluiting van de Makelaar de volledige verantwoordelijkheid op zich voor enigerlei schade of nadeel veroorzaakt door het verstrekken van valse, onjuiste, achterhaalde of onvolledige gegevens en inlichtingen tenzij de Makelaar wist of had moeten weten dat die klaarblijkelijk vals, onjuist, achterhaald of onvolledig waren.
3.4. De Makelaar neemt op basis van de verkregen gegevens en inlichtingen contact op met een of meer verzekeringsmaatschappijen om gepersonaliseerde aanbiedingen te krijgen.
3.5. Klanten die in Luxemburg verblijven/gevestigd zijn, krijgen van de Makelaar altijd advies dat berust op een eerlijke en persoonlijke analyse, tenzij de Klant uitdrukkelijk daarvan afziet.
3.6. Klanten die in een ander land verblijven/gevestigd zijn, krijgen afhankelijk van de toepasselijke wetgeving al dan niet advies van de Makelaar, met dien verstande dat de Makelaar de Klant daarvan op de hoogte brengt.
3.7. De Makelaar stelt de Klant in kennis van de gekregen gepersonaliseerde aanbiedingen (volgens de toepasselijke termijnen die eigen zijn aan elke verzekeringsmaatschappij), bezorgt hem gestandaardiseerde informatiedocumenten over de desbetreffende verzekeringsproducten en geeft hem in voorkomend geval advies, en wel zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanbiedingen van de Maatschappijen.
3.8. De Klant dient in te staan voor de eindbeoordeling van het advies en de aanbiedingen en kiest zelf het verzekeringsproduct en de verzekeringsmaatschappij. Indien de Klant beslist geen gevolg te geven aan het door de Makelaar gegeven advies, moet hij uitdrukkelijk afstand daarvan doen.
3.9. De Makelaar staat de Klant bij om het verzekeringsvoorstel voor het door de Klant gekozen verzekeringsproduct in te vullen, en bezorgt dit onverwijld aan de verzekeringsmaatschappij.

4. Communicatie tussen de Klant en de Makelaar

4.1. Zodra de Klant zijn e-mailadres heeft meegedeeld, communiceert de Makelaar voornamelijk langs deze elektronische weg met hem, tenzij de Klant uitdrukkelijk voor de verzending van documenten op papier heeft gekozen.
4.2. Elke mededeling of kennisgeving van de Makelaar aan de Klant vindt plaats op het laatst gekende post- of e-mailadres. De verzending wordt rechtsgeldig bewezen op vertoon van een kopie van de behoorlijk gedagtekende brief of e-mail. De geadresseerde wordt geacht een per post verzonden brief binnen drie (3) werkdagen na verzending te hebben ontvangen. De geadresseerde wordt geacht een fax- of e-mailbericht te hebben ontvangen op de datum en het tijdstip van de verzending ervan. Indien de Klant een verwacht bericht niet binnen normale termijnen heeft ontvangen, moet hij de Makelaar zo spoedig mogelijk daarvan in kennis stellen.
4.3. Indien de post als onbestelbaar of om andere redenen aan de Makelaar wordt teruggezonden, probeert die via een ander communicatiemiddel (bv. telefonisch) contact op te nemen met de Klant. Lukt dat evenmin, dan bewaart de Makelaar alle voor de Klant bestemde berichten op diens risico in afwachting dat de Klant zelf opnieuw contact opneemt met de Makelaar dan wel een nieuw adres opgeeft.
4.4. De Makelaar maakt de Klant erop attent dat de afgifte, inhoudelijke echtheid en vertrouwelijkheid van langs elektronische weg uitgewisselde berichten nooit volkomen gewaarborgd zijn. De Makelaar en de Klant verbinden zich ertoe al het mogelijke te doen om wangebruik, fraude en ongeoorloofde toegang te voorkomen. Voor zover deze verplichting wordt nageleefd, is de Makelaar niet aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen die meer bepaald kunnen ontstaan door fouten, vertragingen of niet-ontvangst, dubbel gebruik e.d. en die te wijten zijn aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen.
4.5. Alle communicaties van de Klant met de Makelaar moeten schriftelijk gebeuren. De bewijslast voor het bestaan, de inhoud en de communicatie rust op de Klant.

5. Beroepsgeheim

5.1. De Makelaar is gebonden door het beroepsgeheim zoals dit wordt geregeld en toegepast overeenkomstig artikel 300 van de Luxemburgse wet van 7 december 2015 op het verzekeringswezen. Zo is de Makelaar verplicht tot geheimhouding van de inlichtingen die de Klant hem in het kader van zijn beroepswerkzaamheid toevertrouwt.
5.2. Indien de Makelaar de informatie meedeelt in het kader van een dienstencontract, geldt deze geheimhoudingsplicht echter niet voor met name verzekeringsmaatschappijen, bankinstellingen, vakmensen uit de verzekeringssector (“professionnels du secteur de l’assurance (PSA)”) of vakmensen uit de financiële sector (“professionnels du secteur financier (PSF)”).
5.3. De Klant stemt er bovendien uitdrukkelijk mee in dat het beroepsgeheim van de Makelaar wordt opgeheven om informatie te kunnen verstrekken aan derden, die zich in voorkomend geval in andere landen dan het Groothertogdom Luxemburg bevinden, voor zover zulks noodzakelijk of dienstig is om advies te geven, voorbereidende werkzaamheden te verrichten met het oog op het sluiten of aangaan van verzekeringscontracten dan wel om bij te dragen aan het beheer en de uitvoering daarvan. Indien het gaat om persoonsgegevens over een natuurlijke persoon, vindt deze informatie-uitwisseling plaats met inachtneming van de Privacyverklaring.
5.4. De verplichting tot beroepsgeheim in hoofde van de verzekeringsmaatschappij geldt niet voor de Makelaar ten aanzien van gegevens over contracten waarbij hij als tussenpersoon is opgetreden.
5.5. De Klant kan zich evenwel te allen tijde ertegen verzetten dat gegevens over zijn contract(en) kenbaar worden gemaakt aan de Makelaar. De Makelaar maakt de Klant erop attent dat hij in dit geval zijn rol als Makelaar niet langer naar behoren kan vervullen, de Klant geen advies meer kan geven noch in diens beste belang kan handelen. Dit verzet wordt bijgevolg geheel op risico van de Klant uitgeoefend.

6. Herziening van deze algemene voorwaarden

6.1. Het staat de Makelaar te allen tijde vrij deze algemene makelaardijvoorwaarden te wijzigen samen met de andere bepalingen van de makelaardijovereenkomst, meer in het bijzonder om rekening te houden met veranderingen in wet- of regelgeving, in gangbare gebruiken, in de marktsituatie of in het beleid van de Makelaar. De Klant wordt van een dergelijke herziening in kennis gesteld op de in artikel 4 gestelde wijze.
6.2. De Klant wordt geacht in te stemmen met deze wijzigingen tenzij hij zich schriftelijk daartegen verzet binnen dertig (30) dagen na het ogenblik waarop de informatie hem is meegedeeld of te zijner beschikking is gesteld, of eerder indien de Klant een beroep doet op de Makelaar voor verzekeringsdistributiediensten, hetgeen strekt tot formele instemming met de nieuwe voorwaarden.
6.3. De wijzigingen die de partijen worden opgelegd uit hoofde van veranderingen in wet- of regelgeving zijn zonder voorafgaande kennisgeving van toepassing met ingang van de datum waarop deze voorschriften in werking treden.
6.4. De onrechtmatigheid of niet-toepasselijkheid van het geheel of een deel van de bepalingen in de overeenkomst inzake verzekeringsmakelaardij doet op generlei wijze afbreuk aan de toepasselijkheid van de andere overeengekomen voorwaarden.

7. Aansprakelijkheid en schadeloosstelling

7.1. Behoudens in geval van lichamelijk letsel is de Makelaar voor elk doen of nalaten in het kader van zijn zakenrelatie met de Klant enkel en alleen aansprakelijk indien in zijn hoofde sprake is van grove schuld of opzet.
7.2. Tenzij in de makelaardijovereenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, is de Makelaar uitsluitend gehouden aan een inspanningsverplichting. De Makelaar handelt in het bijzonder voor elk door hem gegeven advies als goed huisvader op basis van de door de Klant verstrekte gegevens en inlichtingen en afgaande op de kennis waarover hij beschikt op het moment dat het advies wordt gegeven. De Makelaar kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het advies achteraf onjuist of ongeschikt blijkt te zijn als gevolg van elementen, omstandigheden of gebeurtenissen die de Makelaar niet kende noch in redelijkheid had kunnen voorzien.
7.3. Indien de Klant geen gevolg geeft aan het door de Makelaar gegeven advies en een ander verzekeringsproduct neemt dan een (of meer) door de Makelaar aanbevolen product(en), ontheft de Klant de Makelaar uitdrukkelijk van de aansprakelijkheid voor alle schadelijke gevolgen, van welke aard ook, die deze keuze voor de Klant kan teweegbrengen.
7.4. De Makelaar heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten bij CGPA onder het polisnummer [nummer].
7.5. De Klant verbindt zich ertoe de Makelaar schadeloos te stellen voor alle schade en nadelen (waaronder inbegrepen gerechtskosten en honoraria van advocaten, voor zover maximaal toegestaan door toepasselijk recht) die de Makelaar lijdt op grond dat de Klant tekortschiet in de nakoming van deze algemene makelaardijvoorwaarden.

8. Geldigheidsduur en opzegging

8.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de makelaardijovereenkomst gesloten voor onbepaalde tijd en kan deze worden opgezegd met inachtneming van de vereisten waarin deze algemene makelaardijvoorwaarden voorzien.
8.2. Het staat iedere partij te allen tijde vrij de makelaardijovereenkomst op te zeggen door verzending aan de wederpartij van een ter post aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs. De opzegging gaat in op de werkdag na ontvangst van de aangetekende brief. Zelfs na beëindiging van de makelaardijovereenkomst blijven deze algemene makelaardijvoorwaarden van kracht ter afwikkeling van de lopende zakenrelaties.
8.3. Indien de makelaardijovereenkomst wordt opgezegd, meldt de Makelaar dit aan de verzekeringsmaatschappij(en) bij wie de Klant door zijn tussenkomst een of meer verzekeringscontracten heeft gesloten. Uiterlijk op de dag waarop de overeenkomst wordt opgezegd, dient de Klant zich rechtstreeks tot de betrokken verzekeringsmaatschappij(en) te wenden dan wel een andere verzekeringsdistributeur te kiezen.
8.4. Indien de Klant een andere verzekeringsdistributeur kiest voor een of meer door tussenkomst van de Makelaar gesloten verzekeringscontracten, wil dit niet zeggen dat de makelaardijovereenkomst wordt beëindigd. Deze keuze van de Klant beëindigt uitsluitend de verplichtingen die uit hoofde van de makelaardijovereenkomst op de partijen rusten in zoverre die betrekking hebben op het (de) contract(en) in kwestie. De makelaardijovereenkomst eindigt automatisch op het ogenblik dat de Klant een andere distributeur kiest voor het laatste verzekeringscontract waarvoor de Makelaar nog als bemiddelaar optrad.
8.5. De Klant neemt ervan kennis dat de opzegging van een contract jegens een verzekeringsmaatschappij niet automatisch de opzegging van de makelaardijovereenkomst tot gevolg heeft.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

9.1. De makelaardijovereenkomst is onderworpen aan Luxemburgs recht.
9.2. Indien er betwisting is, stellen de partijen alles in het werk om het geschil in der minne te beslechten, zo nodig door een beroep te doen op een of meer bevoegde instanties voor geschillenregeling. Bij ontstentenis wordt het geschil door de meest gerede partij aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van de stad Luxemburg. De Makelaar kan naar keuze ook een vordering tegen de Klant instellen bij de bevoegde rechtbanken op de plaats waar de Klant verblijft/gevestigd is.
9.3. Indien de Klant een consument is, kan hij zijn vordering tegen de Makelaar naar keuze aanhangig maken bij de bevoegde rechtbanken op de plaats waar de Klant verblijft/gevestigd is of bij die van de stad Luxemburg. De Makelaar moet zijn vordering tegen de Klant instellen bij de rechtbanken die bevoegd zijn op de plaats waar de Klant verblijft/gevestigd is.

 

Laatst bijgewerkt op: [datum]