Precontractuele informatie

Wie zijn wij?

Wij, EuroCaution Benelux SA (hierna “EuroCaution”) zijn een verzekerings- en herverzekeringsmakelaar met maatschappelijke zetel in het Groothertogdom Luxemburg, rue de Mérovingiens, 7 te L-8070 Bertange.

Wij zijn ingeschreven in het Handels- en vennootschapsregister van Luxemburg onder het nummer B169101 en erkend bij het Luxemburgse Commissariat aux Assurances onder het nummer 2012CM012. Onze registratie kan te allen tijde gecontroleerd worden op de website van het Commissariat aux Assurances: www.caa.lu.

Wij oefenen onze activiteiten uit onder toezicht van het Commissariat aux Assurances, de Luxemburgse toezichthouder voor de verzekeringssector, gevestigd in het Groothertogdom Luxemburg, Boulevard Joseph II, 7, L-1840 Luxembourg.

Daarnaast zijn wij naar behoren gemachtigd om onze activiteit via vrije dienstverrichting uit te oefenen in België en wij zijn hiervoor ingeschreven bij de FSMA, Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel (www.fsma.be).

Hoe kunt u contact met ons opnemen en hoe communiceren wij?

U kunt gebruikt maken van volgende communicatiemiddelen:

e-mail: info@eurocaution-benelux.com

telefoon: Luxemburg: +352 (20) 21 23 24 – 99

België: +32 2 588 27 63

post: 7, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, Groothertogdom Luxemburg

U kunt zich tot ons richten in de volgende talen: Engels, Nederlands en Frans.

Onze kantoren zijn geopend van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 17.00 uur.

Van zodra u ons uw e-mailadres heeft verstrekt in punt I hierboven, zullen wij hoofdzakelijk via dit middel met u communiceren en u de nodige documenten en informatie bezorgen op een duurzame drager.

Merk op dat u ons ook altijd, kosteloos, kunt vragen om u de documenten op papier te bezorgen.

Welke diensten bieden wij u en onder welke voorwaarden?

Wij bieden verzekeringsdistributiediensten aan professionele klanten, met uitsluiting van consumenten. Onze diensten omvatten het verstrekken van verzekeringsadvies, het voorstellen van verzekeringscontracten of het verrichten van andere voorbereidende werkzaamheden met het oog op het sluiten van dergelijke contracten, het sluiten van contracten of het bijdragen tot het beheer en de uitvoering ervan, met name bij een schadegeval. Wij bieden onze diensten voor risico’s gelegen in het Groothertogdom Luxemburg maar ook, in vrije dienstverrichting, in de volgende landen: België, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Polen, Zweden.

Onze distributie- en adviesdiensten zijn volledige onafhankelijk. Gezien ons statuut van makelaar, werken wij onafhankelijk van iedere verzekeringsonderneming en handelen ter behartiging van uw belangen, door u te adviseren over oplossingen afgestemd op uw behoeften en u te vertegenwoordigen ten aanzien van de verzekeringsmaatschappijen.

Overeenkomstig de Luxemburgse wet van 7 december 2015 betreffende de verzekeringssector, verstrekken wij bij de distributie van verzekeringscontracten aan klanten die hun gewone verblijfplaats of vestiging hebben in het Groothertogdom Luxemburg, altijd advies, tenzij u daar uitdrukkelijk van afziet. Dit advies is gebaseerd op een onpartijdige en persoonlijke analyse, d.w.z. op de analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare verzekeringsproducten, zodat wij u een persoonlijke aanbeveling kunnen doen over het verzekeringscontract dat aan uw behoeften voldoet.

Wanneer wij echter een verzekeringscontract distribueren aan een klant die zijn gewone verblijfplaats of vestiging heeft in België, verstrekken wij geen advies, overeenkomstig de Belgische wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

Onze diensten worden geleverd in overeenstemming met de algemene makelaardijvoorwaarden die in bijlage bij dit document zijn gevoegd, die u aanvaardt door dit document te ondertekenen.

Voor nadere informatie, klik hier

Mogelijke geschillen

Onverminderd uw recht om in rechte op te treden, kunt u bij problemen, vragen, klachten of mogelijke geschillen rechtstreeks en met prioriteit contact met ons opnemen via een van de bovengenoemde communicatiekanalen Om klachten zo snel mogelijk te kunnen afhandelen, verzoeken wij u op zijn minst volgende gegevens te vermelden:

  • naam en voornaam;
  • volledig postadres;
  • telefoon en/of e-mailadres;
  • nummer van de betrokken verzekeringspolis (of op zijn minst type verzekering en/of verzekeringsmaatschappij).

Indien wij, ondanks onze inspanningen, geen oplossing vinden of, in het algemeen, als u een klacht wil indienen over de geleverde dienstprestaties, kunt u zich wenden tot het Commissariat aux Assurances, het bevoegde orgaan voor kennisname en behandeling van klachten van consumenten overeenkomstig artikel 2, (1), g), van de Luxemburgse wet van 7 december 2015 betreffende de verzekeringssector:

via e-mail: caa@caa.lu

telefonisch: (+352) 22 69 11 – 1 of per fax: (+352) 22 69 10

per post: Boulevard Joseph II, 7, L-1840 LUXEMBOURG, Groothertogdom Luxemburg

In België kunt u zich ook richten tot de Ombudsman van de verzekeringen:

per e-mail: info@ombudsman.as

telefonisch: +32 (0)2 547 58 71 of per fax: +32 (0)2 547 59 75

per post: De Meeûssquare, 35 te 1000 Brussel

Onze onafhankelijkheidsgarantie

Hierbij bevestigen wij:

  • dat wij geen rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming van 10 % of meer van de stemrechten of van het kapitaal van een bepaalde verzekeringsonderneming bezitten;
  • dat geen enkele verzekeringsonderneming of moedermaatschappij van een verzekeringsonderneming een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming van 10 % of meer van onze stemrechten of kapitaal bezit;
  • dat er dienstcontracten bestaan die verder gaan dan de verzekeringsdistributieactiviteit die we hebben afgesloten met de volgende verzekeringsondernemingen: Zurich, TMHCC, Atradius, Accredited Insurance Europe Limited (AIEL).

Hoe worden wij vergoed voor de diensten die wij bieden?

Voor de verzekeringsdistributiediensten die wij leveren in het kader van een verzekeringscontract worden wij uitsluitend vergoed:

  • in de vorm van commissies betaald door de verzekeringsmaatschappijen, die in de verzekeringspremie inbegrepen zijn;
  • op basis van een provisie, namelijk een vergoeding die rechtstreeks door u wordt betaald, berekend als een percentage van de aan de verzekeraar betaalde premie;
  • op basis van een combinatie van commissies en provisies.

Meer informatie over ons vergoedingssysteem is verkrijgbaar op eenvoudig verzoek.