Beleid inzake bescherming van persoonsgegevens

Wij hechten het allergrootste belang aan de vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Dit Beleid inzake bescherming van persoonsgegevens maakt duidelijk welke gegevens wij over u verzamelen en hoe wij die gebruiken. Verder wordt hier uitgelegd over welke rechten u beschikt en hoe u die kunt uitoefenen. Wij verbinden ons ertoe al het nodige te doen om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens te vrijwaren.

1. Wie zijn wij?

EuroCaution Benelux SA is een makelaarsfirma naar Luxemburgs recht, ingeschreven in het handels- en vennootschappenregister (RCS) van Luxemburg onder het nummer B169101. Zij is erkend als verzekeringsmakelaar bij het Luxemburgse Commissariat aux Assurances (CAA) onder het nummer 2012CM012 en is opgenomen in het Registre des sociétés de courtage agréées au Grand-Duché de Luxembourg, dat te vinden is op de website van het CAA op http://www.caa.lu/fr/operateurs/intermediaires/societe-de-courtage. Het is EuroCaution toegestaan haar makelaarsactiviteiten in België en Luxemburg uit te oefenen in het kader van het vrij verrichten van diensten.

Als verwerkingsverantwoordelijke verzamelt EuroCaution Benelux SA uw persoonsgegevens voor eigen rekening.

U kunt ons als volgt bereiken:

Per post: 7, rue des Mérovingiens L-8070 Bertrange

Per telefoon: +352 202123241

Per e-mail: Cliquez ici

Persoonsgegevens zijn te verstaan als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (zoals de naam van een persoon, zijn foto, telefoonnummer, een contractnummer, wachtwoord enz.).

In de zin van de Europese regelgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer is de verwerkingsverantwoordelijke de persoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Via de hierboven vermelde contactgegevens kunt u aanvullende informatie vragen of elk ander verzoek betreffende uw persoonsgegevens indienen.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om de hierna genoemde doeleinden te verwezenlijken. In het kader van onze activiteiten kunnen wij de volgende gegevens verwerken rekening houdend met uw specifieke situatie en in het kader van uw levens- en/of kapitaalverzekeringen:

 • identificatiegegevens (naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit e.d.);
 • contactgegevens (e-mailadres, gsm- en/of telefoonnummer, postadres e.d.);
 • gegevens over uw burgerlijke staat;
 • gegevens over uw financiële toestand en vermogen (lijst met roerende en onroerende bezittingen enz.);
 • gegevens over uw beroep (uitgeoefende functies);
 • gegevens over gezinssamenstelling (bijvoorbeeld burgerlijke staat, aantal kinderen enz.);
 • en alle andere gegevens die u uit eigen beweging aan ons doorgeeft.

Soms dienen wij ook bepaalde gevoelige gegevens te verwerken die bijzondere bescherming genieten, zoals:

 • uw fiscaal identificatienummer (FIN).

Wij verwerken deze gegevens met de grootst mogelijke zorg.

In voorkomend geval kunnen wij ook gebruikmaken van gegevens uit externe bronnen, met name in de volgende gevallen:

 • gegevens verkregen door een financiële partner (bank, financieel beheerder, family office) die contact opneemt met EuroCaution Benelux SA om samen te werken aan uw dossier, en wel op volledig transparante wijze met uzelf;
 • om gegevens bij te werken (bijvoorbeeld over uw gezinssamenstelling, adres, een verlopen identiteitsbewijs enz.).

Soms dienen wij gebruik te maken van persoonsgegevens van andere personen dan uzelf, bijvoorbeeld van:

 • uw bloedverwanten in opgaande lijn (ouders, grootouders), uw kinderen, uw partner, de begunstigde(n) van uw levensverzekering;
 • uw personeelsleden, uw wettelijke/statutaire vertegenwoordigers, uw aandeelhouders/vennoten.

Indien u dergelijke gegevens aan ons meedeelt, verbindt u zich ertoe de betrokkenen daarvan op de hoogte te brengen.

3. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

3.1 Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgrond gebruiken wij de persoonsgegevens?

Eerst en vooral gebruiken wij uw persoonsgegevens om onze contractuele verbintenissen jegens u na te komen en meer bepaald om:

u de diensten te verlenen die u van ons als verzekeringstussenpersoon verwacht, zoals:

 • in kaart brengen van uw vereisten en behoeften (en, in het kader van op verzekeringen gebaseerde beleggingsproducten, van uw volledige beleggersprofiel);
 • advies aan u verlenen;
 • documentatie aan u verstrekken over de producten waarvoor u een beroep op ons hebt gedaan;
 • u helpen bij het aangaan van een verzekeringscontract (voorbereidende werkzaamheden en de eigenlijke contractsluiting);
 • u assisteren bij het beheren en uitvoeren van verzekeringscontracten (afkoop, bijstorting, arbitrage, liquidatie);

uw voorkeuren bewaren om te weten of, en zo ja, hoe wij contact met u kunnen opnemen om u inlichtingen te verstrekken of verzekeringsvoorstellen te doen.

Soms dienen wij uw persoonsgegevens ook te gebruiken om onze wettelijke verplichtingen na te leven, meer in het bijzonder met het oog op:

 • voorkoming/bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
 • verzekeringsdistributie;
 • onze fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

Wij kunnen ook een gerechtvaardigd belang hebben bij het verwerken van uw gegevens met het oog op de volgende doeleinden:

 • beheren van ons klantenbestand en verkrijgen van een totaalbeeld van onze klanten (bijvoorbeeld door statistieken van onze klanten op te maken om te weten wie ze zijn en hen beter te leren kennen);
 • voorkomen van misbruik, fraude en inbreuken;
 • beschermen van de goederen van de onderneming;
 • beveiligen van goederen en personen alsook van de IT-netwerken en -systemen van de onderneming;
 • controleren op regelmatigheid van de verrichtingen;
 • vaststellen, uitoefenen, verdedigen en beschermen van de rechten van de onderneming of van de personen die zij in voorkomend geval vertegenwoordigt, bijvoorbeeld in het kader van geschillen;
 • aanleggen van bewijsmateriaal.

3.2 Gebruiken wij uw persoonsgegevens voor geautomatiseerde besluitvorming?

Ter verwezenlijking van de hierboven vermelde doeleinden (zie punt 3.1) kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken en analyseren met het oog op geautomatiseerde besluitvorming, d.w.z. zonder menselijke tussenkomst, onder meer in de volgende gevallen:

 • beschrijving van het (de) geval(len) van geautomatiseerde besluitvorming of profilering + beschrijving van de onderliggende logica en de verwachte gevolgen van die verwerking

4. Waarom dient u ons uw persoonsgegevens te verstrekken?

Als u weigert de gegevens te verstrekken die in het kader van bepaalde diensten worden gevraagd (zoals de assistentie bij het sluiten van een verzekeringscontract of bij een schadeaangifte), kan dit ons ervan weerhouden onze rol van verzekeringstussenpersoon te vervullen of gevolg te geven aan uw aanvragen.

5. Waar en hoe geven wij uw persoonsgegevens door?

5.1 Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en aan wie geven wij uw gegevens door?

Teneinde uw privacy te beschermen, wordt nauwkeurig vastgesteld welke personen gemachtigd zijn om toegang te krijgen tot uw gegevens, rekening houdend met de door hen uit te voeren taken.

Uw persoonsgegevens worden in geen geval aan derden verkocht. Met het oog op de verwezenlijking van de hierboven beschreven doelstellingen (zie punt 3.1) zijn wij evenwel genoodzaakt bepaalde gegevens door te geven aan derden:

 • aan verzekeringsmaatschappijen waarvan u een verzekeringsvoorstel wilt ontvangen of waarmee u een contract wilt sluiten;
 • teneinde onze opdrachten als verzekeringstussenpersoon naar behoren te vervullen, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan en/of verwerkt door onze IT-onderaannemers;
 • om onze wettelijke verplichtingen na te leven, kunnen wij uw gegevens doorgeven aan de autoriteiten en aan onze toezichthouder;
 • bij geschillen kunnen uw gegevens aan onze advocaten worden doorgegeven en gebruikt om onze zaak in rechte te bepleiten.
Naar welke landen vindt de doorgifte van uw persoonsgegevens plaats? Uw persoonsgegevens worden in geen geval buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) doorgegeven.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang:

 • als noodzakelijk is om de hierboven beschreven doeleinden te verwezenlijken; of
 • wij wettelijk daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld de bewaring van boekhoudkundige documenten);
 • de toepasselijke verjaringstermijnen lopen teneinde ervoor te zorgen dat wij over de nodige gegevens beschikken om ons te beschermen tegen rechtsvorderingen.

7. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u die uitoefenen?

Als betrokkene hebt u verschillende rechten. Hieronder vindt u een korte beschrijving van deze rechten en van de manier waarop u ze kunt doen gelden.

Recht op informatie

U kunt ons eender welke vraag stellen over de registratie en verwerking van uw gegevens.

Recht van inzage

U kunt te allen tijde uitsluitsel verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, die persoonsgegevens inzien en een gratis kopie daarvan ontvangen.

Recht auf Berichtigung

U kunt te allen tijde, door ons schriftelijk daarom te verzoeken, de rectificatie verkrijgen van u betreffende persoonsgegevens die onjuist zouden zijn. U kunt op dezelfde wijze vragen dat onvolledige gegevens worden vervolledigd.

Recht op wissing

U kunt te allen tijde, door ons schriftelijk daarom te verzoeken, de wissing van uw persoonsgegevens verkrijgen, op voorwaarde dat een van de volgende gevallen van toepassing is:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • u hebt uw toestemming waarop de verwerking berust, ingetrokken;
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Recht op beperking van de verwerking

Wanneer de verwerking is beperkt, worden persoonsgegevens slechts verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon dan wel om gewichtige redenen van algemeen belang.

U kunt vragen de verwerking te beperken om een van de volgende redenen:

 • u betwist de juistheid van de persoonsgegevens;
 • in geval van onrechtmatige verwerking;
 • wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u hebt deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking (de verwerking wordt beperkt in afwachting van het antwoord op de vraag of wij gerechtvaardigde gronden hebben die zwaarder wegen dan de uwe).
Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde en door ons schriftelijk daarom te verzoeken het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens met het oog op de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak die noodzakelijk is voor de door ons nagestreefde gerechtvaardigde belangen.

Wij zullen de verwerking van deze persoonsgegevens staken, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking worden aangevoerd die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen die verwerking.

Recht op overdraagbaarheid

U hebt het recht, door ons schriftelijk daarom te verzoeken, de u betreffende persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en u hebt het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij door ons te worden gehinderd, indien:

 • de verwerking berust op toestemming of op een contract; en
 • de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.
Recht op intrekking van toestemming

Wanneer de verwerking op uw toestemming is gebaseerd, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken door ons schriftelijk daarom te verzoeken. De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Recht om een klacht in te dienen

Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat onze wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming worden nageleefd en om zo snel mogelijk te reageren op elke klacht die wij in dat verband zou ontvangen. Indien u niet tevreden bent met de ontvangen reactie, hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Luxemburgse gegevensbeschermingsautoriteit:

 

Commission Nationale pour la Protection des Données
1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
Tél. : (+352) 26 10 60 -1

www.cnpd.public.lu/fr/support/contact.html